امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تور کیش تعطیلات آبان 92

تور کیش هتل جام جم تعطیلات آبان 92

تور کیش هتل جام جم تعطیلات آبان 92

مدت تور :2شب و 3 روز                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 274000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 275000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 275000 تومان               

~~~~~~~

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  290000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                  295000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                  297000 تومان

~~~~~~~
خدمات ویژه تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور كيش هتل سارا تعطیلات آبان 92 


 تور كيش هتل سارا تعطیلات آبان 92
 
مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                             
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  284000 تومان               
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 285000 تومان               
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 286000 تومان               

~~~~~~~

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  314000 تومان               
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 315000 تومان               
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 315000 تومان              


~~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور کیش هتل پانيذ تعطیلات آبان 92

 تور کیش هتل پانيذ تعطیلات آبان 92
مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                             
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 265000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 266000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 267000 تومان               

~~~~~~~

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 283000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 286000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 288000تومان               

 ~~~~~~~
خدمات ویژه تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


تور كيش هتل آراميس تعطیلات آّبان 92

تور كيش هتل آراميس تعطیلات آّبان 92
 
مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 285000 تومان             
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 286000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 288000 تومان                

مدت تور:3 شب و4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                335000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                336000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                337000 تومان

~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 تور کیش هتل آريان تعطیلات آبان 92

 تور کیش هتل آريان تعطیلات آبان 92
 

مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 285000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 285000 تومان                 
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 290000 تومان               

 

مدت تور: 3 شب و 4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 325000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 325000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 330000 تومان


 ~~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : قیمتهای بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور کیش هتل گراند تعطیلات آبان 92 


  تور کیش هتل گراند تعطیلات آبان 92
مدت تور :2شب و 3 روز                                                             
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 293000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 290000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 295000 تومان                

~~~~~~~

 مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 330000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 330000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 336000تومان 

~~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : قیمتهای بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور کیش هتل داريوش تعطیلات آبان 92

 تور کیش هتل داريوش تعطیلات آبان 92
 
 مدت تور :2شب و 3 روز/روبه باغ                                                             
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 430000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 435000 تومان                
 ~~~~~~~
 مدت تور :3شب و 4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 451000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 456000 تومان                

 ~~~~~~~
مدت تور :2شب و 3 روز/رو به دریا 
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 453000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 455000 تومان                

~~~~~~~

 مدت تور :3شب و 4 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 485000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                  495000 تومان                

~~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : قیمتهای بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور کیش هتل مارينا پارك تعطیلات آبان 92


 تور کیش هتل مارينا پارك تعطیلات آبان 92
مدت تور :2شب و 3 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 449000 تومان                 
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 452000 تومان                 

~~~~~~~

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 489000 تومان                 
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 493000 تومان                 

 ~~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش:  88530609

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور كيش هتل شايگان تعطیلات آبان 92


 تور كيش هتل شايگان تعطیلات آبان 92
مدت تور :2شب و 3 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 334000 تومان              
قيمت تور برای  هر نفر در اتاق 3 تخته                                 337000 تومان             

~~~~~~~

مدت تور :3شب و 4 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                385000 تومان
قيمت تور برای  هر نفر در اتاق 3 تخته                                388000 تومان
~~~~~~~
 خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش: 88530609