امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تور کیش ویژه آذر 92

 

تور کیش هتل جام جم ویژه آذر 92

تور کیش هتل جام جم پاییز 92

مدت تور :2شب و 3 روز                                                           
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 274000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 275000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 275000 تومان               

~~~~~~~

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  290000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                  295000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                  297000 تومان

~~~~~~~
خدمات ویژه تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
پاسخگویی و رزرو تور کیش:  42632 و 88530609

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تور کیش هتل سارا ویژه آذر 92


 تور كيش هتل سارا پاییز 92
 
مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  284000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 285000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 286000 تومان              

~~~~~~~

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                  314000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 315000 تومان              
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 315000 تومان              


~~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
پاسخگویی و رزرو تور کیش:  42632 و 88530609

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور کیش هتل پانيذ ویژه آذر 92

 تور کیش هتل پانيذ پاییز 92
مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 265000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 266000 تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 267000 تومان              

~~~~~~~

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 283000تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 286000تومان              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 288000تومان              

 ~~~~~~~
خدمات ویژه تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  42632 و 88530609

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


تور كيش هتل آراميس ویژه آذر 92

تور كيش هتل آراميس پاییز 92
 
مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                           
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 285000 تومان            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 286000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 288000 تومان               

مدت تور:3 شب و4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                335000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                336000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                337000 تومان

~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  42632 و 88530609

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 تور کیش هتل آريان ویژه آذر 92

 تور کیش هتل آريان پاییز 92
 

مدت تور :2شب و 3 روز                                                                                                              
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 285000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 285000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 290000 تومان               

 

مدت تور: 3 شب و 4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 325000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 325000 تومان
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 330000 تومان


 ~~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : قیمتهای بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش: 42632 و 88530609

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور کیش هتل گراند ویژه آذر 92


  تور کیش هتل گراند پاییز 92
مدت تور :2شب و 3 روز                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 290000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 290000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 295000 تومان               

~~~~~~~

 مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 330000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 330000تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 4 تخته                                 336000تومان 

~~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : قیمتهای بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها نسبت به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  42632 و 88530609

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور کیش هتل داريوش ویژه آذر 92

 تور کیش هتل داريوش پاییز 92
 
 مدت تور :2شب و 3 روز/روبه باغ                                                            
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 430000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 435000 تومان               
 ~~~~~~~
 مدت تور :3شب و 4 روز

قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 450000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 456000 تومان               

 ~~~~~~~
مدت تور :2شب و 3 روز/رو به دریا
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 453000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 455000 تومان               

~~~~~~~

 مدت تور :3شب و 4 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 485000 تومان               
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                  495000 تومان               

~~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : قیمتهای بالا ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  42632 و 88530609

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور کیش هتل مارينا پارك ویژه آذر 92


  تور کیش هتل مارينا پارك پاییز 92
مدت تور :2شب و 3 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 449000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 452000 تومان                

~~~~~~~

مدت تور :3شب و 4 روز
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 489000 تومان                
قيمت تور برای هر نفر در اتاق 3 تخته                                 492000 تومان                

 ~~~~~~~
خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو


پاسخگویی و رزرو تور کیش:  42632 و 88530609

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 تور كيش هتل شايگان ویژه آذر 92


 تور كيش هتل شايگان پاییز 92
مدت تور :2شب و 3 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                 332000 تومان             
قيمت تور برای  هر نفر در اتاق 3 تخته                                 337000 تومان             

~~~~~~~

مدت تور :3شب و 4 روز
 قيمت تور برای هر نفر در اتاق 2 تخته                                384000 تومان
قيمت تور برای  هر نفر در اتاق 3 تخته                                388000 تومان
~~~~~~~
 خدمات تور : بلیط ، اقامت ، صبحانه و ناهار بوفه ، استقبال فرودگاهی  ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
~~~~~~~
توضيحات تور : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و  قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو

پاسخگویی و رزرو تور کیش: 42632 و 88530609