ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شعبه های بانک صادرات جزیره کیش


                                                     تلفن

1 _ شعبه سفین                           4430017

2 _ شعبه مرکزی                           4422767

3 _ شعبه مرجان                           4422417

4 _ شعبه ونوس                           4424153

5 _ شعبه زیتون                            4424196

6 _ شعبه پردیس 1                       4423127

7 _ شعبه پردیس 2                       4424749