ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شعبه های بانک ملت در جزیره کیش

                                                تلفن

1 _ شعبه مرکزی                   5 _ 4421716

2 _ شعبه پردیس 1                      4422812 

3 _ شعبه پردیس 2                3 _ 4420401

4 _ شعبه سفین                        4430868