ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شعبه های بانک تجارت جزیره کیش

                                                تلفن

1 _ شعبه ونوس                  4422304   _  4422354 

2 _ شعبه پردیس 1              4420584  _ 4424518

3 _ شعبه مرکزی                4422604   _ 4420215

4 _ شعبه سفین                         4430437