ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

شعبه های بانک ملی در جزیره کیش 

                                        تلفن  

1 _ شعبه ونوس                  4 _ 4423483          

2 _ شعبه مرکزی                 4 _ 4424681       

3 _ شعبه پردیس 1                   4424387     

4 _ شعبه پردیس 2             8 _ 4424347

5 _ شعبه مرجان                      4442870

6 _ شعبه فرودگاه                    4423950

7 _ شعبه سفین                      4430700

8 _ شعبه بندرگاه                     4420477